Topicus Overheid

de TOP Suite

De TOP suite bestaat momenteel uit de verschillende onderdelen TOP Regie, TOP Financieel, TOP Portaal en TOP CORV, die ieder elkaar kunnen aanvullen of afzonderlijk van elkaar te gebruiken zijn.

Met het Topicus Overheid Platform haal je een complete oplossing voor de taakstelling in het sociaal domein binnen. Op het werkterrein van Jeugd, WMO en Participatie bieden de producten van TOP ondersteuning van intake tot ondersteuningsplan en van inkoop tot declaratieverwerking, met mogelijkheden tot het onderbouwen en verantwoorden van strategisch beleid. Vanuit een perspectief waarin de burger centraal staat.

Topicus adviseert je graag over alle gebruiksmogelijkheden van TOP en de juiste productcombinatie voor jouw gemeente.

Veilig en vertrouwd samenwerken. Weten wat er speelt. Eén gezin, één plan, één regisseur.

Vragen en meldingen ontvangen

In TOP Regie komen ondersteuningsvragen en meldingen binnen, via inwoners, welzijnsorganisaties of huisartsen. De consulent of het wijkteam registreert de vraag of melding en doet een intake. De triage gebeurt aan de hand van vragenlijsten in TOP. Als een keukentafelgesprek noodzakelijk blijkt, ondersteunt TOP de gemeentemedewerker. Hij of zij krijgt inzicht in het klantbeeld, het ondersteuningsplan en het aanbod van zorgvoorzieningen.

Aansluiting op CORV

Een specifiek onderdeel binnen TOP Regie betreft de aansluiting op de Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV), het landelijke platform voor gestandaardiseerde berichtenuitwisseling tussen justitiële partijen en het gemeentelijk domein. TOP Regie biedt naast de deurmatfunctie tal van interessante mogelijkheden waarmee je gemeente voldoet aan de wettelijke verplichtingen. Ook wordt samenwerken in regionaal verband eenvoudig en overzichtelijk. Je richt het werkproces in, brengt meldingen onder in een dossier, legt gespreksverslagen en aantekeningen vast, en je kent per berichttype rechten toe. Op deze manier maak je het communiceren met CORV integraal onderdeel van je werkproces, werk je vanuit één systeem en houd je alle informatie bij elkaar in één dossier.

Informatie delen

Met TOP Regie stel je een ondersteuningsplan op en krijg je een compleet klantbeeld. Als regisseur wijs je professionals aan een traject toe, koppelt er activiteiten aan en plan je een overleg met betrokkenen. Bovendien helpt TOP Regie je de uitvoering en voortgang te bewaken via notificaties, statusupdates en de waarneemfunctionaliteit. De privacygevoelige grens tussen proces- en cliëntinformatie bewaak je met het geavanceerde autorisatiemodel.

Zorg en ondersteuning inzetten

TOP Regie geeft je wat je nodig hebt om daadwerkelijk tot levering van zorg en ondersteuning over te gaan. Met TOP Regie beheer je het producten- en dienstenaanbod van zorgaanbieders en houd je afspraken met leveranciers over prijs en hoeveelheid bij. Als je gemeente gebruikmaakt van verschillende arrangementen, dan kun je die elk apart inrichten. Bovendien regel je eenvoudig opdrachtverstrekkingen en verwerk je makkelijk verantwoordingen en declaraties. Dit alles uiteraard op basis van de landelijke standaarden.

Meten is weten

De overzichten binnen TOP Regie geven wijkteammanagers inzicht in de werkvoorraad van hun medewerkers. Zo houdt TOP Regie onder andere het aantal dossiers en cliënten bij en toont het de looptijd van plannen. Daarnaast wordt inzicht gegeven in een grote hoeveelheid waardevolle gegevens. TOP zet de data om, duidt ze en voorziet je gemeente zo van managementinformatie. Je gemeente krijgt scherper zicht op het nieuwe sociaal domein. Zo kun je wijkteams beter aansturen, verantwoording aan de raad afleggen, de wethouder adviseren en beleid evalueren.

Zicht op uitstaande verplichtingen. Afhandeling van declaraties. Controle op het financiële proces.

Declaratieverwerking

TOP Financieel stelt je in staat om de enorme (grotendeels nieuwe) stroom aan declaraties van zorgaanbieders te verwerken met zeer hoge automatiseringsgraad. Je kunt de declaraties inlezen (handmatig of vanuit een rechtstreekse koppeling met Vecozo of het GGK), waarna  TOP Financieel probeert declaraties te matchen met de toewijzingen, verschillen verrekent en betaaladviezen verstuurt aan het financiele systeem van je gemeente. Bovendien kun je het controleproces naar eigen wens inrichten voor uitvalsituaties.

Lees ook de ervaringen vanuit Gooi & Vechtstreek met declaratieverwerking in het sociaal domein.

Financiële controle

Met TOP Financieel haal je financiële controle in huis. Met behulp van diverse managementrapportages krijg je zicht op de uitstaande verplichtingen binnen je gemeente en de mate waarin al daadwerkelijk betalingen hebben plaatsgevonden op deze verplichtingen. Verantwoording afleggen richting gemeenteraad is hiermee eenvoudig geregeld.

Online toegang voor burgers. Samen werken aan een plan. Veilige communicatie met hulpverleners.

De burger centraal

Wil jouw gemeente burgers ook actief betrekken in het ondersteuningsplan, dan biedt TOP Portaal hierin uitkomst. Burgers (of daartoe gemachtigde mantelzorgers) krijgen veilig en vertrouwd digitale toegang tot hun dossier via het TOP Portaal. Om zicht te hebben op gemaakte afspraken, samen te werken aan het ondersteuningsplan en contact te leggen met  betrokken hulpverleners.

Veilig communiceren

TOP Portaal geeft een burger of gezin de mogelijkheid op een veilige manier te communiceren met betrokken hulpverleners. Uitgewisselde berichten worden automatisch onderdeel van het dossier en daarmee weer inzichtelijk via TOP Regie (voor daartoe geautoriseerde gebruikers). TOP Portaal vergemakkelijk het leggen van contact en vergroot de betrokkenheid van de burger en/of het gezin.

Verzoeken tot Onderzoek indienen. Berichten van politie en RvdK ontvangen. Integrale dossiervorming.

Gemeenten, gecertificeerde instellingen en de Veilig Thuis-organisaties zijn wettelijk verplicht om Verzoeken tot Onderzoek (VTO) via CORV bij de Raad voor de Kinderbescherming in te dienen.

TOP CORV ondersteunt voor CORV alle relevante berichtenverkeer voor gemeenten en Veilig Thuis-organisaties. Middels TOP CORV is het mogelijk om voor een cliënt een Verzoek tot Onderzoek (VTO) in te dienen bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). Tevens ondersteunt TOP CORV het ontvangen van Zorgmeldingen van de Politie, het ontvangen van notificaties van de RvdK en het ontvangen van jeugdreclasseringsmaatregelen van de Rechtbank.

TOP CORV is meer dan een deurmatfunctie en biedt tal van interessante mogelijkheden waarmee je als gemeente voldoet aan de wettelijke verplichtingen. Ook wordt samenwerken in regionaal verband (met bij voorbeeld Veilig Thuis) eenvoudig en overzichtelijk. Je richt het werkproces in, brengt meldingen onder in een dossier, legt gespreksverslagen en aantekeningen vast, en je kent per berichttype rechten toe. Op deze manier maak je als gemeente het communiceren met CORV integraal onderdeel van je werkproces, werk je vanuit één systeem en houd je alle informatie bij elkaar in één dossier.

Als je op de hoogte wil blijven van onze TOP producten schrijf je dan hieronder in voor onze nieuwsbrief.

privacy statement